Regulamin sklepu internetowego: Europejskie Stowarzyszenie Studiów Izraelskich

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDIÓW IZRAELSKICH

 

 • Postanowienia wstępne

 

 1. DANE REJESTRACYJNE SPRZEDAWCY:

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDIÓW IZRAELSKICH

KRS 0000859138 

NIP 6772456223 

REGON 387041654 

Adres siedziby:

WŁADYSŁAWA REYMONTA 4,

30-059 Kraków, Polska

 

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklep017812.shoparena.pl.
 2. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres siedziby, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@israelstudies.eu.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  • Definicje

 

 1. Sprzedawca – EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDIÓW IZRAELSKICH, KRS 0000859138 NIP 6772456223   REGON 387041654   Adres siedziby: WŁADYSŁAWA REYMONTA 4,  30-059 Kraków, Polska
 2. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: https://sklep017812.shoparena.pl, za pośrednictwem którego Kupujący i Użytkownik może złożyć Zamówienie

 

 • za pośrednictwem, którego można świadczyć usługi drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

1

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część

 

 1. Dowód zakupu – faktura, faktura elektroniczna lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

 

 1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Konto – wydzielona dla Kupującego po dokonaniu przez niego rejestracji przestrzeń Sklepu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie ze Sklepu w ramach której gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach

Sklepu.

 

 1. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 

 1. Kupujący – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 

 

 1. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: https://sklep017812.shoparena.pl,

 

 

 1. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

 1. Produkt – towary m.in. ubrania lub akcesoria oferowane w Sklepie.

 

 1. Przedmiot umowy – Produkt, którego dotyczy umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.

 

 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością.

 

 

 

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie.

 

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

 • Warunki ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.

 

 

 1. Potwierdzenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 

 1. potwierdzenia zawarcia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: opisu Zamówienia wraz ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

 

 1. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego Miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: Dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 

 • Wymagania techniczne

 

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji Zamówienia, Kupujący/Użytkownik powinien

 

dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące wymagania techniczne:

Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 

 1. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 

 1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać imię i nazwisko, login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego/Użytkownika.

 

 1. Przeglądanie Produktów nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówienia przez Kupującego możliwe jest albo po założeniu Konta (i uzupełnieniu stosownych danych), albo przez podanie niezbędnych informacji w formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 1. W celu założenia Konta należy dokonać rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza podając imię, nazwisko, login, adres e-mail i hasło.

 

 

 • Zobowiązania Kupującego

 

 1. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do:

 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 

 1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

 1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 

 1. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących/Użytkowników oraz dla Sprzedającego;

 

 

 1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 

 1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

 • Zawarcie i realizacja umowy

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na stronie Sklepu.

 

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 

 1. dodanie do Koszyka Produktu;

 

 1. wybór rodzaju dostawy;

 

 1. wybór rodzaju Płatności;

 

 

 1. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 

 1. Kupujący składając Zamówienie przez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu, składa Zamówienie Sprzedawcy w formie elektronicznej, co stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotów umowy. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Przedmiot umowy oraz numer telefonu i adres e-mail, jak również wybierze sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów opisanych odpowiednio na stronach: https://sklep017812.shoparena.pl,

 

 1. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

 

 1. Sprzedający oczekuje 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemu płatności na jego opłacenie przez Kupującego. Jeżeli przez ponad 5 dni roboczych Zamówienie nie zostanie opłacone Sprzedawca anuluje Zamówienie.

 

 1. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych w Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia.

 

 

 • Prawo do odstąpienia od Umowy

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny na podstawie niniejszego paragrafu przysługuje wyłącznie Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W związku z realizacją prawa do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia

 

Przedmiotu umowy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub innej osobie trzeciej (innej niż przewoźnik) wskazanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust. 3 Regulaminu

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Przedmiot umowy Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła Przedmiot umowy na własny koszt, chyba, że obowiązujący regulamin promocji stanowi inaczej.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu umowy.

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta Produktu Sprzedawcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

 

 

 

6

 

wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Sprzedawca może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od  Konsumenta  lub

 

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Przedmiotu umowy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawierana przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy odstąpienie od umowy było możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

 

 

 • Reklamacja

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Przedmiotu umowy Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w art. 556
  • następnych Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 1. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorą na prawach konsumenta strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w § 1 ust. 3 Regulaminu adres Sprzedawcy.

 

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z wadą Przedmiotu umowy.

 

 1. W przypadku umowy z Konsumentem lub z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

 

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 

 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zamiast zaproponowanego przez

 

Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

 

 

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 

 1. żądać usunięcia wady.

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

 

 1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta lub od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta - nie później niż w terminie 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie

Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 1. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 1. W terminach określonych w §8 pkt 16-17 Regulaminu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Opisana w zdaniu poprzednim procedura ma odpowiednie zastosowanie do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

 1. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

 1. Upływ żądanego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

 1. W przypadku Kupującego, który jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i który korzysta z prawa do reklamacji, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy zawarta przez tę osobę umowa miała dla niej charakter zawodowy oraz czy skorzystanie z prawa do reklamacji jest możliwe. Sprzedawca niniejszym zastrzega, iż w przypadku braku ziszczenia się tych przesłanek jest on uprawniony do nieuwzględnienia reklamacji.

 

 

 • Dane osobowe

 

 1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego/Użytkownika związane z jego danymi osobowymi.

 

 1. Dane osobowe Kupującego/Użytkownika zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, a jeżeli Kupujący/Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem Zamówienia, ale również korzystaniem ze Sklepu przed i po złożeniu Zamówienia, zawiera

 

Polityka prywatności dostępną w osobnej zakładce.

 

 

 

 • Polubowne rozwiązywanie sporów

 

 1. W celu polubownego rozwiązania sprawy Konsument może skorzystać z:

 

 

 

 1. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;

 

 1. platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR), czyli europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów działającej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego

 

systemu  rozstrzygania  sporów  konsumenckich  oraz  zmiany  rozporządzenia  (WE)  nr

 

2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;

 

 1. prowadzonego przez wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

 

 1. pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

 

 • Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W związku z prowadzeniem Sklepu Sprzedawca świadczy bezpłatnie na rzecz Kupującego/Użytkownika w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

 

 1. przeglądania Produktów,

 

 1. składania Zamówień,

 

 1. formularza rejestracji,

 

 1. formularza logowania się do Konta,

 

 1. korzystania z funkcjonalności Konta w Sklepie,

 

 1. newsletter,

 

 1. inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne w Sklepie.

 

 1. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych. Celem ochrony takich danych, Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci

Internet.

 

 1. Kupujący/Użytkownik może składać reklamacje związane z działaniem usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie w każdy sposób, na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 3 Regulaminu. Sprzedawca ustosunkuje się do takiej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. Umowa o korzystanie z funkcjonalności Sklepu połączonych z Kontem, w tym m.in. przeglądania Produktów, zarządzania funkcjonalnościami i Kontem, zostaje zawarta na czas nieoznaczony z

 

momentem rejestracji Konta. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć usługę Konta, wybierając odpowiednie ustawienia w Koncie.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego/Użytkownika. Nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu

 

Regulaminu.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 

 1. zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Sklepu, w tym w szczególności sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym/Użytkownikiem i Sprzedawcą,

 

 1. konieczność dostosowania zasad prowadzenia Sklepu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia działalności przez Sprzedawcę organu administracji publicznej lub - orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym/Użytkownikiem i Sprzedawcą,

 

 1. zmiana sposobu prowadzenia Sklepu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

 

 1. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Kupującemu/Użytkownikowi, w tym modyfikacja sposobów płatności i dostaw, w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu;

 

 1. wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu;

 

 1. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).

 

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący/Użytkownicy będą powiadamiani przez publikację aktualnej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu, a Kupujący posiadający Konto zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub w Zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przypadku Kupujących, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie

Regulaminu. Wypowiedzenia Regulaminu, Kupujący może dokonać drogą e-mailową na adres info@israelstudies.eu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na

 

treść i warunki zawartych przez Kupującego i Sprzedawcę umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

 

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin” znajdującej się na stronie Sklepu (https://sklep017812.shoparena.pl.). W trakcie realizacji

 

Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 

 

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dni 11.05.2021 roku.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 18 lipca

 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Prawa konsumenckiego, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl